/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
Ông Vũ Đình Hưng

Ông Vũ Đình Hưng

Thành viên HĐQT
Ông Hưng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt từ tháng 08 năm 2018 cho đến nay.
Ông Hưng đã từng là lãnh đạo cấp cao ở nhiều công ty chứng khoán.
Ông có mối quan hệ rộng với các Doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động thu xếp vốn